پیام فرستادن
Huge Technology Automation Co.,Ltd
خانه محصولات

برندهای دیگر

hd hd hd hd

برندهای دیگر

EA403 913-403-000-012 سیستم اندازه گیری نزدیکی اجازه می دهد تا اندازه گیری بدون تماس از جابجایی نسبی

EA403 913-403-000-012 سیستم اندازه گیری نزدیکی اجازه می دهد تا اندازه گیری بدون تماس از جابجایی نسبی

IQS450 204-450-000-001 سیستم اندازه گیری نزدیک بودن حالت دهنده سیگنال

IQS450 204-450-000-001 سیستم اندازه گیری نزدیک بودن حالت دهنده سیگنال

IQS452 204-452-000-011 سیستم نزدیکی سیگنال تنظیم کننده

IQS452 204-452-000-011 سیستم نزدیکی سیگنال تنظیم کننده

IQS900 204-900-000-011 سیستم اندازه گیری نزدیک بودن حالت دهنده سیگنال

IQS900 204-900-000-011 سیستم اندازه گیری نزدیک بودن حالت دهنده سیگنال

IPC704 244-704-000-042 تنظیم کننده سیگنال برای سنسورها مواد استاندارد پیزو الکتریکی

IPC704 244-704-000-042 تنظیم کننده سیگنال برای سنسورها مواد استاندارد پیزو الکتریکی

CA202 144-202-000-203 حسگر شتاب سنج پیزو الکتریکی

CA202 144-202-000-203 حسگر شتاب سنج پیزو الکتریکی

CPUM 209-595-031-111 کنترل کننده قفسه کارت I/O و کارت رابط ارتباطات

CPUM 209-595-031-111 کنترل کننده قفسه کارت I/O و کارت رابط ارتباطات

IOC4T 200-560-000-111 کارت I/O به عنوان رابط سیگنال محافظت از ماشین آلات و نظارت بر وضعیت اساسی عمل می کند

IOC4T 200-560-000-111 کارت I/O به عنوان رابط سیگنال محافظت از ماشین آلات و نظارت بر وضعیت اساسی عمل می کند

Page 1 of 2|< 1 2 >|